ONTiE

Project

Specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio Eemland werken binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen goed te organiseren. ONTiE verbindt ruim 160 huisartsen en 25 specialisten ouderengeneeskunde in de regio. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren worden de lijnen korter en de samenwerking efficiënter.

ONTiE Basis

ONTiE Basis is in april 2023 opgeleverd. Met een actualiseringsslag van de regionale transmurale werkafspraken (RTA) Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde, MDO met aanwezigheid SO, Inrichting ZorgDomein voor de VVT-instellingen en Indeling en continuïteit is de continuïteit van de beschikbaarheid van de SO-functie in VVT-instellingen geborgd. Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen kunnen zo samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed blijven organiseren.

ONTiE Wlz Zorg

In juni 2023 is ONTiE Wlz Zorg gestart. Met ONTiE Wlz Zorg richt het netwerk zich, net als bij ONTiE Basis, op de continuïteit van de beschikbaarheid van de huisarts en SO-functie, deze keer bij woonzorgvormen, in de thuissituatie en huisartsenpost.

Resultaat voor de cliënt

Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen cliënten de juiste zorg op de juiste plek. Via de huisarts wordt, wanneer nodig, hulp ingeschakeld van een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde aansluiten bij een multidisciplinair overleg om mee te denken in een casus. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder frequent noodzakelijk en worden crisissituaties voorkomen of sneller opgelost.

Samenwerken?

ONTiE is één van de samenwerkingsprojecten binnen Samen Sterker. Samen Sterker is een domeinoverstijgend netwerk van huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, het zorgkantoor en een zorgverzekeraar in regio Eemland. De bedoeling van het gezondheidsakkoord is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Eemland te organiseren.

Meer weten?

8.-one-subregio_500x317

De projectleider is Rafaëlle van Gijssel.

Deelnemende organisaties: Beweging 3.0, De Haven, Accolade Zorg, Silverein, Zorgorganisatie Norschoten en Huisartsen Eemland.

Startdatum project

01-07-2021

Einddatum project

31-07-2023

Status van het project:

Actief
  • ONTiE blijft in ontwikkeling. T/m eind juli voeren we een verkenningstraject uit op de samenwerking en inzet van huisartsen en SO's in de Wlz.
  • Tegelijkertijd werkt ONTiE verder aan de verfijning van het netwerk met een business case, een effectmetingssystematiek en nieuwe werkafspraken zoals een teleconsult.

Relevante downloads

Wie zijn bereikt of betrokken in dit project:

  • 2 Huisartsen
  • 1 Zorgprogrammacoördinator kwetsbare ouderen
  • 5 Specialist ouderengeneeskundigen