Uitvoeringsagenda 2023

Voor 2023 hebben we drie actielijnen geformuleerd, waarop de beschikbare regionale Wlz-stimuleringsmiddelen zijn goedgekeurd door het Zilveren Kruis Zorgkantoor. Twee op mesoniveau en ondersteunend hieraan één op microniveau. Enerzijds om zo effectief mogelijk een bijdrage te leveren aan de (eerste stappen van de) benodigde transitie vanuit de gedachte “dit pakken we samen op”. Anderzijds om zorgorganisaties de ruimte te geven om zich voor te bereiden en door te ontwikkelen op een transformatie vanuit de gedachte “hier zijn we zelf aan zet”.

Download hier de uitvoeringsagenda 2023 die is goedgekeurd door het Zilveren Kruis Zorgkantoor
aanvraag-regionaal-stimuleringsbudget-wlz-vvt-regio-utrecht-09032023.pdf

Actielijn 1

Algemeen doel van de aanpak op regionaal niveau is het vergroten van de executiekracht om de noodzakelijke transitie vorm te geven. Door ouderenzorgaanbieders in de regio Utrecht is aangegeven dat een randvoorwaardelijk onderdeel hiervan is om de essentiële infrastructuur voor effectieve regionale, domeinoverstijgende samenwerking te versterken.

Er is veel literatuur voorhanden over de randvoorwaarden voor succesvolle regionale samenwerking op het terrein van ondersteuning en zorg. Hierbij ligt de focus vaak op het creëren van (bestuurlijk) draagvlak voor samenwerking, het ontwikkelen van een regionale visie en aanpak en het vastleggen van een heldere governance/besluitvormingsstructuur. De samenwerking tussen ouderenzorgaanbieders onderling en met ketenpartners in de regio Utrecht is echter niet nieuw. Er is al sprake van (bestuurlijk) draagvlak voor samenwerking (bijvoorbeeld vanuit de IVVU en de diverse bestuurlijke overlegtafels) en de regionale visie in de vorm van de KVT.

De projecten onder Actielijn 1 moeten daarom bijdragen aan de volgende stap in de regionale samenwerking, door tastbare, essentiële infrastructurele voorzieningen te treffen op regionaal niveau, ten behoeve van passende ondersteuning en zorg. En daarbij geldt dat de doelstellingen en beoogde resultaten in lijn liggen met de beschikbare doorlooptijd (negen maanden) en budgettair kader.

Actielijn 2

Algemeen doel van de aanpak op regionaal niveau is het vergroten van de executiekracht om de benodigde transformatie vorm te geven. Door ouderenzorgaanbieders in de regio Utrecht is aangegeven dat een randvoorwaardelijk onderdeel hiervan is om meer gelijkluidende antwoorden en werkwijzen te ontwikkelen voor passende ondersteuning en zorg.

Projecten onder actielijn 2 richten zich op het organiseren van passende ondersteuning en zorg bij afnemende zelfredzaamheid, vanuit een geïntegreerde aanpak. Door slim gebruik te maken van de aanwezige kennis en deskundigheid vanuit de intramurale (Wlz) setting, en deze in te zetten voor (verbreding van) regionale initiatieven die het langer thuis blijven wonen faciliteren.

Tot slot geldt dat ook de doelstellingen en beoogde resultaten van de projecten onder actielijn 2 in lijn liggen met de beschikbare doorlooptijd (9 maanden) en budgettair kader van de regionale stimuleringsmiddelen. Na afronding van projecten dient borging in reguliere processen en budgetten te worden gerealiseerd.

Actielijn 3

De transitie in de ouderenzorg realiseer je niet individueel maar gezamenlijk als VVT-sector, in samenwerking met partners uit aanpalende domeinen. Om collectief de goede en waar mogelijk grote stappen te maken is het echter noodzakelijk dat individuele zorgorganisaties daar goed op voorbereid zijn en hun aandeel kunnen leveren om vorm te kunnen geven aan passende ondersteuning en zorg. Actielijn 3 is gericht op het verstevigen van de transformatiekracht van individuele VVT-organisaties om zo een bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de benodigde transitie. Hiervoor wordt een deel van het regionaal stimuleringsbudget Wlz beschikbaar gesteld om invulling te (blijven) geven aan de eigen transformatieopgave van VVT-organisaties.

De inzet van het beschikbare budget is gekoppeld aan een aantal organisatie-overstijgende transformatiethema’s, te weten:
• Herijken strategische koers en/of zorginhoudelijke visie
• Ontwikkelen en/of implementeren van zorg aan huis arrangementen, zoals VPT/MPT
• Organiseren van naastenparticipatie en samenwerking tussen formele en informele zorg
• Stimuleren van zelf- en samenredzaamheid

De programmaorganisatie vanuit de IVVU verbindt organisaties met (soort)gelijke activiteiten, organiseert (digitale) bijeenkomsten voor bestuurders over specifieke thema’s en/of algemene voortgang, verzamelt en bundelt de resultaten en zorgt voor verspreiding van de geleerde lessen.

Momenteel lopen er 52 projecten onder Actielijn 3.

Programmastructuur

De actielijnen worden gecoördineerd door de Programmamanager Actielijnen vanuit de IVVU. Deze houdt contact met de IVVU Commissie Ontwikkeling Ouderenzorg Utrecht (OOU) en het Zilveren Kruis Zorgkantoor over zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang van de projecten. Indien u vragen heeft over het programma, kunt u per e-mail contact opnemen met het programmamanagement via IVVU2023@berenschot.nl.

programmastructuur-rsb-wlz-2023