Wonen en Zorg in 2040, een passend thuis voor elke oudere

Over minder dan vijftien jaar is het aantal 80-plussers in de regio Utrecht verdubbeld. Daarmee verdubbelt ook de vraag naar geschikte woningen, ondersteuning en zorg. Het project Wonen en Zorg 2040 maakt deze zorgvraag inzichtelijk en verbindt verschillende partijen om zo samen te werken aan een toekomstbestendige ouderenzorg.

“De vergrijzing in Nederland is niet alleen het probleem van de zorgsector”, zo begint Arnout Siegelaar, projectleider van Wonen en Zorg 2040 zijn verhaal. “Het is een toekomstbeeld waar we samen aan moeten werken. En dan heb ik het – naast de zorginstellingen en zorgkantoren – ook over gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en, niet te vergeten, de ouderen zelf die zich beter kunnen voorbereiden op hun oude dag. Op dit moment denken te weinig mensen na over hoe hun leven eruit kan of moet zien als ze de leeftijdsgrens van 80 zijn gepasseerd.”

Dashboard
Voordat je concrete plannen kunt maken, is het belangrijk om de problematiek inzichtelijk te krijgen. Daarom heeft Wonen en Zorg 2040 onlangs een dashboard gepresenteerd waarop per gemeente en zelfs per wijk te zien is hoe de samenstelling van de bevolking de komende jaren verandert.
Arnout Siegelaar: “Op dat dashboard is te zien dat in 2035 het aantal 80-plussers is verdubbeld en dat die groei doorgaat tot 2050. Tegen die tijd hebben we drie keer zoveel 80-plussers dan nu. Als je ervan uitgaat dat tien procent van die groep een zware zorgvraag heeft, dan weet je dat de huidige capaciteit onvoldoende is om aan die behoeften tegemoet te komen. Tot 2040 moeten we die ‘gap’ tussen vraag en aanbod – alleen al in de regio Utrecht gaat het om bijna 11.000 verpleegplekken (waaronder verpleeghuisplekken) - zien te overbruggen.”

Verschillende projecten
“Laten we vooropstellen dat er al heel veel gebeurt op dat gebied”, vervolgt Arnout. “Er bestaan al diverse projecten die verschillende onderdelen van de problematiek aanpakken, maar het is nu vooral belangrijk om al die activiteiten te clusteren en partijen samen te brengen. Dat gaat van preventie - toekomstige ouderen voorbereiden op hun toekomst - tot intramurale verpleeghuis- en palliatieve zorg en alles daartussenin. Denk aan aanpassingen in de eigen woningen, thuis- en mantelzorg, clusterwoningen die beschikbaar worden gesteld door woningcorporaties en gemeenten of particuliere collectieve woonzorggroepen. Maar ook over ict-oplossingen in het zorgtraject, domotica-oplossingen voor thuiswonende ouderen, kennis- en expertiseoverdracht tussen verschillende zorgaanbieders, het aantrekken en opleiden van medewerkers en de rol van huisartsen, fysiotherapeuten en instellingen zoals het zorgkantoor en de GGZ. Op het moment dat je een gezamenlijke visie hebt, kun je daar met verschillende projecten concrete invullingen aan geven.”

Inspiratiesessies
Project Wonen en Zorg is niet in het leven geroepen om kant-en-klare oplossingen te bedenken, maar om de problemen inzichtelijk te maken, partijen bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te gaan. Arnout: “Als vervolg op het dashboard beginnen we deze maand met inspiratiesessies waarmee we een inventarisatie willen maken van inspirerende voorbeelden op lokaal, regionaal en landelijk niveau die we kunnen gebruiken voor onze toekomstvisie. De komende maanden gaan we in alle betrokken gemeenten, dorpen en wijken dergelijke sessies organiseren met als doel het in beeld brengen van goede voorbeelden elders en het inspireren tot het genereren van nieuwe initiatieven. Hopelijk komen daar heel veel mooie ideeën uit.”

Samen aan de slag
“Ik heb er alle vertrouwen in dat we de gestelde doelen zullen bereiken en de ‘gap’ op tijd kunnen dichten”, vult Henk Prins, bestuurder van zorginstelling Charim en voorzitter van de stuurgroep van project Wonen en Zorg 2040 aan. “Ik ben trots op de resultaten die nu al zijn bereikt. Het dashboard wordt door verschillende gemeenten in de regio al actief gebruikt om een toekomstvisie ten aanzien van de ouderenzorg te ontwikkelen.

henk-prins-kl-nw-1080x646

Met de uitkomsten van de inspiratiesessies, kunnen daar ook praktische handreikingen aan worden toegevoegd. Als we de huidige generatie 60-plussers kunnen laten nadenken over de vraag hoe zij hun toekomst over twintig jaar zien, kunnen wij ervoor zorgen dat die wensen ook uitgevoerd kunnen worden. Maar dan moeten we wel alle handen ineenslaan en samen aan de slag gaan.”

Wie zich wil aanmelden voor de inspiratiesessies kan contact opnemen met Arnout Siegelaar: arnout@woonzorgconcept.nl

Een presentatie van het dashboard is te vinden op: sinfore.nl/bevolking-naar-leeftijd-duplicate-1

Meer informatie: https://www.sinfore.nl/ivvu
Meer informatie over het project: https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/wonen-en-zorg